top of page

Algemene verkoopsvoorwaarden webshop, hondenboetiek en trimsalon

BIJZONDERE VERKOOPSVOORWAARDEN HONDENBOETIEK

 

Bij het plaatsen van een bestelling, zowel online als in de fysieke winkel stemt u in met het akkoord gaan van onze algemene verkoopsvoorwaarden. Lees ook de bijzondere verkoopsvoorwaarden die van toepassing zijn op het trimsalon.

Hieronder worden de verschillende punten van de algemene verkoopsvoorwaarden besproken.

Indien u verder vragen of opmerking heeft kan u per e-mail contact opnemen: absolutelypawfectbelgium@outlook.be


IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER
 

Hondenboetiek Absolutely Pawfect is de benaming van de webshop, fysieke winkel en trimsalon, eigendom van mevrouw Magalie Aspeele, met zetel gevestigd te 9620 Zottegem, Hoogstraat 60 bus 0001, met KBO-nummer 0744.734.326 (verder ‘Absolutely Pawfect). Absolutely Pawfect biedt producten en diensten aan met betrekking tot detailhandel voor honden, alsook vachtverzorging in het trimsalon in het bijzonder voor honden.
 

CONTACTGEGEVENS:

Absolutely Pawfect
Onder leiding van Magalie Aspeele
Hoogstraat 60 bus 0001, 9620 Zottegem
e-mail: absolutelypawfectbelgium@outlook.be
Belfius (bank): BE56 0636 8416 5788
Ondernemingsnummer (KBO): (BE)0744.734.326

 

ALGEMEEN

De e-commerce website van Absolutely Pawfect (www.absolutelypawfect.be), hierna de verkoper, biedt haar koperen de mogelijkheid om de producten uit haar fysieke winkel ook online aan te kopen.


TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn sinds 16 oktober 2023 van toepassing op de verkoop van producten of levering van diensten die worden aangeboden door Absolutely Pawfect en haar medewerkers. Bepalingen die strijdig zijn met deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn niet van toepassing.

PRIJS EN BETALING

 

De door Absolutely Pawfect aangerekende prijzen en tarieven zijn uitgedrukt in ‘euro’ en zijn inclusief 21% BTW. De online facturen van Absolutely Pawfect zijn behoudens andersluidende overeenkomst onmiddellijk betaalbaar via Bancontact, iDeal of PayPal. De betalingen in de winkel gebeuren via Payconiq.

Na het ingeven van uw adresgegevens tijdens het online bestelproces, worden de verzendkosten weergegeven. Deze verzendingskosten worden boven op de totaalprijs van uw bestelde producten gerekend. De verzendingskosten zijn afhankelijk van het bestelbedrag, de soort verzendwijze en het land waarnaar ze verstuurd moeten worden.

In geval van vertraging in de betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd ten belope van 10% per jaar te rekenen vanaf de factuurdatum. Daarnaast zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd zijn voor de laattijdige betaling ten belope van 10% van het factuurbedrag, zonder dat dit bedrag minder dan 75,- euro kan bedragen. Voormelde schadevergoeding doet geen afbreuk aan de andere rechten die de dienstverstrekker kan doen gelden voor zowel verdere contractuele en buitencontractuele schade als de vergoeding van verdere invorderingskosten. Laattijdige betaling heeft tot gevolg dat alle verschuldigde facturen op naam van dezelfde koper van rechtswege onmiddellijk opeisbaar worden onafhankelijk van hun vervaldag. Elke zelfs tijdelijke aantasting van de solvabiliteit van de koper, zoals daar o.a. zijn de verkoop of inbreng van de gehele onderneming of een gedeelte ervan, overlijden, onbekwaamheid, betalingsmoeilijkheden, vereffening, faillissement, toelating tot een procedure onder de Wet Continuïteit Ondernemingen, toelating tot de collectieve schuldenregeling of elke andere situatie die samenloop doet ontstaan, brengt dezelfde rechtsgevolgen teweeg als een laattijdige betaling.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk online wordt omschreven of hoe deze zijn gepresenteerd in de fysieke winkel. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Absolutely Pawfect laat de veilige afhandeling van online betalingen uitvoeren door Stripe (Bancontact, iDeal) of Paypal. Stripe is één van de marktleiders op gebied van online betalen bij e-commerce waarbij een 100% veilige afhandeling wordt gegarandeerd. Noch Absolutely Pawfect noch derden krijgen uw kaartnummer of andere informatie te zien. Betalingen in de fysieke winkel in functie van uw aankopen in de winkel of het trimsalon dienen per Payconiq betaald te worden.

                                                            ​

AANBOD

De producten aangeboden op de website van Absolutely Pawfect zijn handgemaakt in België, of afkomstig van een derde leverancier. De kleuren van de productfoto’s in de webshop zijn louter indicatief. Er kunnen kleurnuanceringen zijn in vergelijking met het werkelijke product. Afhankelijk van welke browser en/of beeldscherm u gebruikt, kan er een kleurverschil zijn tussen de productfoto’s op de site en het werkelijke product.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Absolutely Pawfect. Absolutely Pawfect kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Absolutely Pawfect niet. Absolutely Pawfect is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Absolutely Pawfect is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer u specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, vragen wij u om vooraf contact op te nemen via absolutelypawfectbelgium@outlook.be.

 

DE AANKOOP

De producten van Absolutely Pawfect kunnen zowel tijdens de openingsuren in de fysieke winkel aangekocht als online besteld worden in de webshop door de producten toe te voegen aan het winkelmandje in de webshop. Om het bestelproces af te ronden kan de koper kiezen voor ‘Afrekenen’. Hierna worden de verzendgegevens gevraagd. Na het invullen van de adresgegevens kan de koper kiezen voor de bezorgwijze waarin de verzendkost horende bij de bestelling nogmaals wordt bevestigd. Verder kiest de koper voor de gewenste betalingsmogelijkheid en kan deze het bestellingsoverzicht controleren. De koper kan er voor kiezen om zijn online bestelling ophalen in de fysieke winkel te Hoogstraat 60, 9620 Zottegem. Na het aanvaarden van de Algemene Voorwaarden wordt de online bestelling geplaatst. Indien het bestelproces is gelukt ontvangt de koper een bevestigingsmail met een overzicht van de bestelling. Er wordt de koper steeds gevraagd om ook de spambox na te kijken.

 

CONTROLE EN AANSPRAKELIJKHEID

 

Indien de koper door Absolutely Pawfect geleverde producten beschadigd ontvangt of indien deze producten niet conform zijn aan de bestelde producten, vragen wij de koper om dit ons schriftelijk te laten weten via e-mail: absolutelypawfectbelgium@outlook.be. Binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

De aansprakelijkheid van Absolutely Pawfect is beperkt tot het bedrag van de overeenkomst en in elk geval tot een maximumbedrag van 500,- EUR. Absolutely Pawfect is niet verantwoordelijk voor enige gevolgschade in hoofde van de koper of van enige derde. De koper blijft gedurende de behandeling zelf aansprakelijk voor de hond. De koper is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door Absolutely Pawfect of derden, veroorzaakt door de hond. Absolutely Pawfect is niet aansprakelijk voor het weglopen of uitbreken van de hond, behoudens opzet of grove schuld in hoofde van Absolutely Pawfect of haar aangestelden.

 

VERZENDING VAN DE BESTELLING

Van zodra de bestelling is klaargemaakt, ontvangt de koper een e-mail met de trackinginformatie. Het is mogelijk dat deze mail in de spam folder terecht komt. De Koper dient dit te melden indien deze geen e-mail heeft ontvangen binnen de 7 werkdagen na het plaatsen van de bestelling. Via het trackingnummer kan de koper op elk ogenblik zien waar zijn/haar bestelling zich bevindt.

De koper dient er rekening met te houden dat van zodra deze een verzendbevestiging ontving, het pakket aan de vervoerder is overgedragen. Vanaf dat moment heeft Absolutely Pawfect geen controle meer over de zending. Indien er vragen zijn of er iets niet loopt zoals gepland, dient u ons dit te melden zodat wij contact op kunnen nemen met de verantwoordelijke vervoerder of koerierdienst om informatie in te winnen over uw verzoek.

 

RETENTIERECHT EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

 

Alle producten blijven tot op het moment van gehele betaling door de koper, de exclusieve eigendom van Absolutely Pawfect.

Absolutely Pawfect kan de teruggave weigeren van alle producten, goederen en gelijk welke voorwerpen die in het kader van de opdracht zijn overhandigd, tot op het moment van de algehele betaling van alles wat Absolutely Pawfect uit hoofde van de overeenkomst toekomt.

Alle bij Absolutely Pawfect bestelde goederen en materialen blijven eigendom van Absolutely Pawfect tot op het moment van de algehele betaling van alles wat aan Absolutely Pawfect uit hoofde van de overeenkomst toekomt, inclusief de later ontstane vorderingen. Wanneer de koper in gebreke blijft te betalen, is Absolutely Pawfect zowel ten opzichte van de koper, als ten opzichte van enige derde gerechtigd, om zijn eigendomsrecht en de teruggave van de goederen te vorderen zonder hiervoor in rechte te moeten optreden. Alle hiervoor gedane kosten worden door Absolutely Pawfect in rekening gebracht.

 

AUTEURSRECHT EN PATENT

 

Niemand is bevoegd inhoud (informatie, media of producten) van Absolutely Pawfect (zowel de online webshop als de fysieke winkel) te kopiëren, downloaden, reproduceren, verdelen, uitgeven of afgeleid werk daarvan produceren zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Absolutely Pawfect.

Indien door het onrechtmatige gebruik van informatie, teksten, media en andere een recht van intellectuele eigendom van een derde geschonden wordt, en/of indien dit op uitdrukkelijke vraag van de klant gebeurd is (al dan niet onwetend), kan Absolutely Pawfect hier niet voor verantwoordelijk gesteld worden.

Het is de Koper niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Absolutely Pawfect wijzigingen in het werk aan te brengen of te laten aanbrengen.

Absolutely Pawfect beschikt over patenten die maken dat Absolutely Pawfect exclusief gebruiker binnen de BENELUX is. Het woord ‘Absolutely Pawfect’ en ‘Hondenmama’ zijn intellectueel eigendom van Absolutely Pawfect en staan bij het BOIP geregistreerd. Enige inbreuk of ingebruiksname van deze woorden zullen onverbiddelijk leiden tot gerechtsprocedures.

 

HERROEPINGSRECHT, OPZEGGING EN BEËNIDIGING

1. IN DE FYSIEKE WINKEL

Retourvereisten:

 • Er moet een geldig aankoopbewijs worden getoond (kasticket bij cash betalingen of een Payconiq-betaalbewijs)

 • Artikelen moeten in de originele, onbeschadigde en/of ongeopende verpakking zitten.

 • Retourneren en ruilen kan alleen binnen de 14 kalenderdagen na aankoop.

 • Artikelen worden terugbetaald via overschrijving naar het rekeningnummer van de originele koper.

 • Voor aankopen van meer dan € 100 is een identiteitsbewijs vereist.

 • De enige terugbetaalbare of omwisselbare artikelen zijn:

 

✓ Kleding (bv. pet, muts, trui, t-shirt)

✓ Harnassen, halsbanden en leibanden

✓ Bandana’s en bowties

 

 

Alle overige artikelen (voeding, snacks, speelgoed, verzorgingsproducten) kunnen niet

geretourneerd of geruild worden. Dit zijn voeding, snacks, eetbakken, draagtassen, gepersonaliseerde producten en verzorgingsproducten zoals, shampoo, parfums, tandenborstels, tandpasta, zonnecrème, etc. en producten in solden.

 

2. WEBSHOP

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor kopers die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen, als in de fysieke winkel en het trimsalon bij Absolutely Pawfect.

Volgens de Belgische wet betreffende de handelspraktijken, de voorlichting en bescherming van de consument van 12 april 2010, geldt voor alle online aangekochte producten bij een bedenktijd van 14 dagen. De koper heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de artikelen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Dit geldt zowel voor online aankopen als aankopen in de fysieke winkel.

De kosten gemaakt voor de retourzending zijn ten laste van de koper. Het bestelbedrag wordt volledig terugbetaald binnen de 7 dagen na ontvangst van het pakket door de verkoper. Verzendkosten worden niet terugbetaald. De koper dient de te retourneren artikelen op te sturen met het bijgevoegde retourformulier die de koper onderin de webshop kan downloaden, afprinten en invullen.

De producten dienen onbeschadigd en ongebruikt in originele staat en verpakking teruggestuurd te worden. De koper dient de producten terug te sturen vergezeld door het retourformulier die hij/zij in de footer van de webshop kan downloaden en afprinten. De koper dient te kunnen bewijzen dat de producten tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending in een door u gekozen postpunt. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden altijd geweigerd en teruggestuurd naar de verzender.

Producten dienen teruggestuurd te worden naar:

Absolutely Pawfect

Ter attentie van Magalie Aspeele

Rekelberg 12

9660 Michelbeke

België

 

Indien de producten niet conform de voorwaarden van het herroepingsrecht worden ontvangen, wordt het aankoopbedrag niet of niet volledig terugbetaald.

De koper kan het herroepingsrecht niet uitoefenen indien het aangekochte product op maat werd gemaakt of aangepast. Het retourrecht is ook niet geldig op gepersonaliseerde items, zoals bijvoorbeeld een bandana met naam of gepersonaliseerde opdruk.

Wanneer u gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht, dient u dat schriftelijk (absolutelypawfectbelgium@outlook.be) kenbaar te maken binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

 

KLACHTEN

Het is altijd mogelijk dat ondanks de verwerking die gebeurt met de grootste zorg, er toch iets fout is gelopen, of iets waar de koper niet tevreden over is. In dit geval verneemt Absolutely Pawfect dit zo snel mogelijk via absolutelypawfectbelgium@outlook.be.

 

​NIETIGHEID

 

Wanneer een van de clausules van deze algemene verkoopsvoorwaarden nietig zou zijn, heeft dit geen enkele invloed op de rechtsgeldigheid van de overige clausules.

 

PRIVACY

 

In dit privacy beleid wordt beschreven hoe Absolutely Pawfect omgaat met de persoonsgegevens.

Door de website te bezoeken en te gebruiken, stemt de bezoeker in met het privacybeleid van Absolutely Pawfect.

​Absolutely Pawfect streeft ernaar om de bezoeker zijn/haar gegevens op een volledig veilige manier te verwerken. De gegevens die verzamelt worden zijn de gegevens die verder komen uit het online bestelformulier, het contactformulier en het formulier om de nieuwsbrief te ontvangen.

​Absolutely Pawfect verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor het klanten- en orderbeheer:

 

– klantenadministratie

 

– opvolgen van bestellingen en leveringen

 

– facturatie

 

– verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame

 

De gegevens kunnen worden geanalyseerd om de informatie en/of aanbiedingen zo veel mogelijk op de interesse of te stemmen. Persoonsgegevens worden nooit zonder toestemming aan derde partijen doorgegeven voor commerciële doeleinden. Absolutely Pawfect verkoopt persoonsgegevens niet aan derde partijen.

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

De bezoeker heeft het recht om zijn/haar gegevens in te zien, te wijzigen, over te dragen of zelfs te verwijderen als de wet dat toelaat.

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Magalie Aspeele op absolutelypawfectbelgium@outlook.be.​

 

GEBRUIK VAN COOKIES

Er wordt op de e-commerce website geen gebruik gemaakt van cookies.

 

BEWIJS

De koper aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

BIJZONDERE VERKOOPSVOORWAARDEN TRIMSALON

 

AANBIEDEN HOND - AANVAARDING KOPER

De koper dient bij het aanbieden van diens hond steeds melding te maken van de gezondheidstoestand van de hond, alsook van eventuele gedragsproblemen en eventuele allergieën. Indien de hond in het verleden labiel, instabiel of agressief gedrag heeft vertoond, dient de koper hiervan steeds melding te maken bij de aanbieding van de hond aan Absolutely Pawfect.

Bij aanbieding van de hond wordt gevraagd deze niet te wassen, vooraf geen eten meer te geven, vrij te zijn van teken, vlooien, klitten, uitgerust en/of niet loops te zijn.

Indien klitten worden vastgesteld, kan dit ertoe leiden dat een bijkomende behandeling/verzorging dient te worden toegepast, wat leidt tot betaling van de in de prijslijst opgenomen supplementen. De aanwezigheid van klitten kan ertoe leiden dat de hond zeer kort dient te worden geschoren.

De aanwezigheid vlooien is een reden om de verzorging te weigeren of stop te zetten. Stopzetting bij de aanwezigheid van teken hangt af van de hoeveelheid. Een paar tekenen kunnen verwijdert worden door middel van een tekentang.

Indien de praktijk of wachtkennel dient te worden ontsmet, zal een bijkomend supplement worden aangerekend aan de koper zoals bepaald in de prijslijst.

Het is in dit geval aan de koper om ook de eigen materialen en woning te ontsmetten.

Absolutely Pawfect maakt steeds voorbehoud wat betreft de bestaande toestand van de hond, in het bijzonder reeds bestaande verwondingen of aandoeningen. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om de hond voorafgaand aan de behandeling te inspecteren en melding te maken van verwondingen of aandoeningen.

 

WEIGEREN VAN DE KLANT

Absolutely Pawfect behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om voorafgaand of tijdens een behandeling een koper en/of hond te weigeren, bijvoorbeeld omwille van het gedrag, de gezondheid en/of toestand van de hond, ter bescherming van de fysieke integriteit van de verzorger, het gedrag van de koper ten aanzien van Absolutely Pawfect of haar verzorgers, etc.

 

ANNULATIE EN NO SHOW
 

Volgende regels worden gehanteerd bij annulatie:

 

 • Annulatie tot 48 uur voor aanvang van de afspraak: je kan je afspraak kosteloos annuleren en/of verschuiven naar een andere datum. Reeds betaalde voorschotten worden niet terugbetaald, maar meegenomen naar de eerstvolgende afspraak.

 

 • Annulatie 24 uur voor aanvang van de afspraak: 50% van het trim bedrag wordt in rekening gebracht. Dit bedrag wordt niet gecumuleerd met de eerstvolgende trimbeurt.

 

 • No show: kom je zonder annulatie niet opdagen voor jouw afspraak? Dan ontvangt u zonder overleg een factuur voor het volledige bedrag van de trimbeurt.
   

Uitgezonderd in geval van ziekte op vertoon van een geldig doktersbewijs indien de annulatie voor de aanvang van de trimafspraak wordt doorgegeven. Reeds betaalde voorschotten worden niet teruggestort.

Een gemaakte afspraak kan tot uiterlijk 48 uren voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd.

Indien een koper niet opdaagt voor een gemaakte afspraak en nalaat deze te annuleren, behoudt Absolutely Pawfect zich het recht voor om vergoeding te bekomen overeenkomstig het trimbedrag van de hond. Alsook behoudt Absolutely Pawfect zich het recht voor deze koper in de toekomst te weigeren.

 

VERZORGING EN PRODUCTEN

 

In het trimsalon van Absolutely Pawfect wordt gewerkt met kwalitatieve materialen die enkel voor professionele doeleinde bestemd zijn. Alle vachtverzorging in het trimsalon is inclusief wassen en trimmen. Voor bijkomende behandelingen zoals oren en ogen kuisen, nagels knippen en vijlen, plukken, ontklitten worden bijkomende supplementen gerekend zoals vermeld in de prijslijst. De producten die gebruikt worden om de hond met te wassen zijn pH-gebalanceerd, zijn vrij van alcohol en parabenen. De verzorgingsshampoos hebben het Leaping Bunny-keurmerk van Cruelty Free International, de enige wereldwijd erkende accreditatie tegen dierenmishandeling,

 

PRAKTISCHE REGELING AFZETTEN EN OPHALEN HOND

 

De koper dient de hond aan te bieden op het op voorhand afgesproken tijdstip. De hond dient steeds aangelijnd te worden aangeboden.

Bij inontvangstname wordt door de aanwezige trimmer aan de koper een indicatie gegeven van de trimduur. Deze trimduur is indicatief en hangt af van diverse factoren, zoals bijvoorbeeld het gedrag van de hond. Is uw hond geen ras maar een kruising, dan wordt deze ingedeeld volgens vachttype en grootte.

15 minuten vooraleer beëindiging van de verzorging wordt de koper door Absolutely Pawfect verwittigd via telefoon en/of SMS. De koper dient na verwittiging de hond zo spoedig mogelijk op te halen.

Na beëindiging van de verzorging wordt de hond opgevangen in de wachtkennel tot de koper de hond ophaalt.  Per 15 minuten dat de hond in de wachtkennel wordt gelaten, wordt een supplement aangerekend zoals bepaald in de prijslijst. De hond dient opgehaald te worden binnen de openingsuren.

Het verblijf in de wachtkennel gebeurt te allen tijde op risico van de koper, te meer omdat het verblijf in de wachtkennel kan leiden tot onnodige stress voor de hond, kan leiden tot beschadiging van de lijn of kennel, of het resultaat van de trimbeurt negatief kan beïnvloeden. Beschadiging of bevuiling van de wachtkennel wordt doorgerekend aan de koper.

De klant heeft de keuze om tijdens de afspraak aanwezig te blijven. Deze wordt gevraagd te wachten in de hiervoor bestemde wachtruimte. Indien de trimmer melding maakt dat de aanwezigheid van het baasje de hond onnodig stresseert, kan de klant gevraagd worden om de wachtruimte zonder mogelijkheid tot protest te verlaten tot aan het einde van de trimbeurt.

 

Na een verzorging dient de koper tot betaling over te gaan in de winkelruimte. Pas na betaling kan men zich aanbieden om de hond op te halen achteraan het trimsalon.

Indien na afloop van de verzorging van een hond in het trimsalon blijkt dat de verantwoordelijke trimmer bij Absolutely Pawfect meer werk heeft moeten verrichten is Absolutely Pawfect gerechtigd dit door te rekenen aan de koper.

 

PRIJS -EN TIJDBEPALING EN INSPANNINGSVERBINTENIS

De prijzen zijn richtprijzen die gebaseerd zijn op de adviesprijzen voor hondenverzorging en dus louter indicatief. De uiteindelijke prijs hangt af van de toestand van de vacht, de behandelingsduur, het gedrag van de hond en de eventuele aanwezigheid van onder andere teken en klitten. Elke hond wordt getrimd volgens de rasstandaard of naar wens van de klant. De klant dient rekening te houden met supplementen (nagelverzorging, teken verwijderen, plukken, ontklitten) indien de behandeling afwijkt van de rasstandaard.

 

Bij het verzorgen van honden is Absolutely Pawfect afhankelijk van diverse onzekere factoren, zowel in hoofde van de hond als de koper. De trimmers bij Absolutely Pawfect zullen zich uiteraard steeds inspannen om het best mogelijke resultaat te bereiken, doch er kan geen garantie worden geboden op een perfect resultaat. Klachten dienen te worden geformuleerd en overgemaakt aan Absolutely Pawfect binnen een periode van 48 uren na beëindiging van de verzorging. Latere klachten kunnen niet worden aanvaard.

 

EERSTE HULP EN VERWONDING

 

Het aanbieden van de hond houdt in dat de koper de inschatting heeft gemaakt of zijn hond behandelbaar is en de nodige stress aankan, die een verzorging steeds met zich meebrengt.

De koper dient de hond steeds voorafgaand te controleren op klitten en eventuele aanwezige klitten te ontdoen. De aanwezigheid van klitten kan leiden tot schaafwonden of scheerbrand.

Bij de vaststelling van een reeds bestaande wonde bij de hond of verwonding van de hond tijdens de verzorging, wordt onmiddellijk contact opgenomen met de koper. Er wordt in een dergelijk geval de koper verzocht op eigen verantwoordelijkheid en kosten contact op te nemen met een dierenarts. Absolutely Pawfect en haar verzorgers zullen in een dergelijk geval hoogstens de eerste noodzakelijke zorgen aanbieden. Het is aan de koper om vervolgens het dier de nodige zorgen toe te dienen, al dan niet met de tussenkomst van een dierenarts (= Dierenartsenpraktijk Katrien De Roover, Sint-Andriessteenweg 71, 9620 Zottegem). Indien een verband door Absolutely Pawfect wordt aangebracht, dient de koper dit uiterlijk binnen de 12 uren te vervangen.

Indien er een bijtincident of verwording plaatsvindt die werd toegebracht door de klant zijn/haar hond ten opzichte van de medewerkers bij Absolutely Pawfect, kan hiervoor een extra kost worden aangerekend en/of een verzekeringsprocedure met de klant opgestart worden.

 

FOTO’S EN SOCIALE MEDIA

Absolutely Pawfect is gemachtigd foto’s en video’s te nemen van de hond voor, tijdens en na de verzorging. Deze foto’s kunnen worden gebruikt voor reclamedoeleinden, onder meer op de website en/of sociale media (e.g. Facebook, Instagram, TikTok, nieuwsbrief) van Absolutely Pawfect.

 

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 

Elke betwisting die valt onder de toepassing van deze algemene voorwaarden zal worden beslecht volgens de regels van het Belgisch recht. Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform  (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

bottom of page